پارمیس :    (اَعلام) نام دختر بردیا که زنِ داریوش (اول) بود.