وحیدرضا :    (عربی) از نام‌های مرکب، ( وحید و رضا.