عابده :    (عربی) (مؤنث عابد) (در قدیم) زنی که بسیار عبادت می‌کند. +   عابد.