راستین :    1- حقیقی، واقعی؛ 2- (در قدیم) راست قامت.