ذِکری :    (عربی) (جمع ذِکرَیات) یاد، یادگار، یادبود، خاطره.