خزال : (عربی) با ناز راه رونده، کسی که با ناز راه می‌رود.