بالی :    (ترکی ـ فارسی) (بال= عسل + ی (پسوند نسبت))، عسلی.