باختر :    1- مغرب؛ 2- (در پهلوی) به معنی ستاره است.