مجله فانی کول

تفریح و سرگرمی

معنی اسم اَحلام

اَحلام :    (عربی) 1- جمع حلم، بردباری‌ها، وقارها؛ 2- عقل‌ها؛ 3- جمع حلیم، بردباران.
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

معنی اسم اِحسانه

اِحسانه :    (عربی ـ فارسی) (احسان + ه (پسوند نسبت))، منسوب به احسان، ( احسان.
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

معنی اسم اِحترام

اِحترام :    (عربی) 1- حرمت داشتن، محترم بودن؛ 2- حرمت، پاس، بزرگداشت؛ 3- رفتار و گفتاری که نشان دهنده‌ی بزرگداشت و اهمیت دادن به کسی یا چیزی است.
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

معنی اسم اَبریشم

اَبریشم :    (پهلوی) 1- رشته‌ای که از تارهای پیله برای دوختن و بافتن سازند، حریر؛ 2- (در گیاهی) گلی به صورتِ رشته‌های باریک آویخته به رنگ زرد یا سرخ که در تابستان‌ها می‌رویَد؛ 3- درخت این گل؛ 4- (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) نوعی ساز زهی.
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

معنی اسم اِبتهاج

اِبتهاج :    (عربی) 1- شادن شدن، خوش و خرم؛ 2- (در قدیم) شادمانی، خوشی.
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

معنی اسم اِبتسام

اِبتسام :    (عربی) 1- لبخند زدن، تبسم کردن؛ 2- (در قدیم) تبسم، لب‌خند.
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

معنی اسم آذر

آذر :    (پهلوی) 1- (در قدیم) آتش، نار؛ 2- ماه نهم از سال شمسی؛ 3- (در قدیم) (گاه شماری) نام روز نهم از ماه شمسی در ایران قدیم؛ 4- (در قدیم) (به مجاز) آتشکده؛ 5- (اَعلام) فرشته نگهبان آتش نزد ایرانیان باستان.
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

معنی اسم آدینه

آدینه :    روز جمعه، آخرین روز هفته.
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

معنی اسم آدرینا

آدرینا :    [(آدر = آتش + ین (پسوند نسبت) + الف اسم ساز)]، 1- آتشین، سرخ‌روی؛ 2- (به مجاز) زیبارو (؟).
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

معنی اسم آتیه

آتیه :   (عربی) (مؤنث آتی) 1- آینده، زمان آینده؛ 2- (به مجاز) وضع و حالت چیزی در زمان آینده به ویژه وضع و حالت خوب یا مناسب.
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی